Nyeremény játék szabályzat

 

  1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

Szervező és lebonyolító: Impact Design Kft.
Székhelye: 1141 Budapest, Szugló u. 125/D, C ép. B lház 32.
Cégjegyzékszám: 01-09-373407
a továbbiakban „Szervező” vagy „Impact Design”,

Az ImpactBox.net 2020 december 15-17. között lezajló „Nyerj Gourmet Box-ot” nyereményjáték (Továbbiakban Játék) elnevezéssel nyereményjátékot szervez. A játék lényege, hogy 2020 december 15-17 között az Impact Design Facebook oldalán, a meghirdetett nyereményjáték poszt kommentálásável valamint a Facebook oldal Like-olásával játszani lehet.

A nyeremény: 1db Prémium Kényeztetés Box (https://impactbox.net/collections/2020-unnepi-box-ok/products/premium-kenyeztetes-box)

Játék szövege:

XXXX

 

  1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

2.1 A Kampányban a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy/ek vehet/nek részt (továbbiakban: Játékos), aki rendelkezik Facebook profillal.

2.2 A Résztvevőket terheli a részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megléte, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: internetkapcsolat díja, okostelefon működtetése).

2.3 A Játékban nem vehetnek részt a Játék lebonyolításában közvetlenül résztvevő cégek, valamint a Játékban résztvevő szolgáltatás árusítását végző cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói.

  1. NYEREMÉNYEK ÉS EREDMÉNYHIRDETÉS

3.1 Nyeremények:

1db Prémium Kényeztetés Box (https://impactbox.net/collections/2020-unnepi-box-ok/products/premium-kenyeztetes-box)

Nyereményt biztosítja: Impact Design Kft

3.2 Eredményhirdetés

Az eredményhirdetésre 2020 december 17-én 17.00 órakor kerül sor az Impact Design Facebook oldalán (https://www.facebook.com/weareimpactdesign). Az eredményhirdetést követően a szervezők haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő napon értesítik a nyertes Játékost, Facebook üzenet formájában. A nyereményt az Impact Design képviselője személyesen vagy házhozszállítással adják át a nyertesnek. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályban foglalt feltételeknek.

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2020 december 15-17, 17 óra

  1. A JÁTÉK HELYSZÍNE

Impact Design Facebook oldal (https://www.facebook.com/weareimpactdesign)

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6.1 Az Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Kampányt - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.

6.2 A nyeremény készpénzre, vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem váltható. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

6.3 A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

6.4 Szervező kizárja a felelősségét a weboldalán/Játék aloldalának és szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Verseny során, a Verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik

felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. A Szervező és a Verseny lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

6.5 A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja. A nyereménnyel járó egyéb költségek, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek, biztosítások, stb. a Nyertest terhelik.

  1. ADATKEZELÉS

7.1 Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Játék során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel.

7.2 A Szervező az adatokat harmadik felek részére csak a nyeremény átadásához elengedhetetlenül szükséges intézkedések céljából továbbítja.

7.3 A Nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a Versenyt követően nyilvánosságra hozza, illetve hogy a Nyeremény átadásához, a Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje.